photo-141.jpg

Ábhair

Ábhair na scoile

Don Teastas Sóiséarach is féidir le daltaí freastal ar na h-ábhair seo a leanas ag Ard-leibhéal:

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic
 • Fraincis
 • Tíreolaíocht
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Gnó
 • Eolaíocht
 • Líníocht
 • Adhmadóireacht
 • Ceol
 • Ealaín OSPS
 • OSSP
 • Teagasc Críostaí
 • Ríomhaireacht & Spóirt

Ó am go h-am ag braith ar éileamh déantar ábhair bhreise a chur ar fáil cosúil le Stair agus Ceimic.

Cuirtear na h-ábhair seo a leanas ar fáil go h-Ardleibhéal don Ardteistiméireacht:

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Mataimaitic
 • Fraincís
 • Tíreolaíocht
 • Bitheolaíocht
 • Adhmadóireacht
 • Ealaín

Cuirtear dhá rang spóirt ar fáil gach seachtain maoinithe ag Scéim Oiliúna Chumann Lúthchleas Gael na Gaillimhe chun daltaí na scoile a chumasú sa pheil Gaelach. Is é Máirtín Ó Goill atá i gceannas na ranganna seo don bhliain acadúil 2013/2014.

Tá comhcheangail leis an mbunscoil áitiúil chomh maith chun deis a tabhairt do dhaltaí na scoile seo cuir lena gcumas ceoil. Tá cliú ar leith aimsithe ag Scoil Naisiúnta Inis Meáin le blianta de bharr a dtalainn agus a ngnóthachtála sa cheol.

Staidéar Faoi Mhaoirseoireacht

Cuireann múinteoirí na scoile staidéar faoi mhaoirseoireacht ar fáil tar éis scoile i rith na seachtaine ó 4:15in – 5:45in.

Iarbhunscoil lán-Ghaelach ar Oileáin Árann